Spotkanie przedstawicieli RSzWiN ZNP i KSN NSZZ „Solidarność” w siedzibie Rady Dialogu Społecznego

W dniu 9 maja 2017 roku w siedzibie Rady Dialogu Społecznego  odbyło się spotkanie przedstawicieli RSzWiN ZNP oraz KSN NSZZ „Solidarność” w ramach posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. W spotkaniu organizowanym przez Zespół problemowy ds. usług publicznych udział wzięli:

  • Sławomir Broniarz – przewodniczący zespołu,
  • Piotr Dardziński – podsekretarz stanu w MNiSW,
  • Janusz Szczerba – v-ce prezes – Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP
  • Bogusław Dołęga – przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”
  • Jerzy Dudek – – v-ce przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”
  • Sebastian Zieliński – ekspert –Biuro Dialogu i Polityki Społecznej NSZZ „Solidarność”

Celem spotkania była dyskusja nad projektem ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym oraz dyskusja nad stanowiskiem Nr 5/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie prac nad ustawą o szkolnictwie wyższym. Przewodniczący Zespołu, kol. Sławomir Broniarz otworzył posiedzenie, witając zaproszonych gości, a następnie poprosił podsekretarza stanu w MNiSW, Ministra Piotra Dardzińskiego o syntetyczne informacje dotyczące projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. W trakcie dyskusji przedstawiciele związków zawodowych omówili w skrócie wstępną opinię o projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym i w jednoznaczny sposób wskazali zasadność wycofania lub podjęcia gruntownych zmian w projekcie. Strona związkowa – RszWiN ZNP i KSN NSZZ „Solidarność” uważa, że projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym stwarza istotne zagrożenia dla funkcjonowania instytutów badawczych oraz współpracy sektora nauki z biznesem. Najważniejsze z nich to:

  • Osłabienie obecnego potencjału kadrowego instytutów badawczych.
  • Utrata kompetencji laboratoriów akredytowanych (certyfikaty i uprawnienia).
  • Ograniczenie aktywności krajowej i międzynarodowej w wyniku pozbawienia instytutów badawczych osobowości prawnej.
  • Zagrożenie współpracy z sektorem przedsiębiorstw i procesów wdrażania innowacji w rezultacie ograniczenia samodzielności instytutów w podejmowaniu bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami, zwłaszcza sektora MŚP.

Argumentując to stanowisko, kol. Janusz Szczerba wykazał, że koncepcja bardziej intensywnego i efektywnego włączenia się instytutów badawczych w działania na rzecz polskich przedsiębiorstw, transfer wiedzy do gospodarki oraz badania w obszarach strategicznych dla rozwoju naszego kraju jest słuszna, jednak metoda rozwiązania tych problemów zaproponowana w projekcie ustawy o NIT nie jest w pełni trafiona, a szereg rozwiązań jest niespójnych i stwarza istotne zagrożenia dla sektora nauki, badań i rozwoju. Koledzy z KSN NSZZ „Solidarność” wypowiadali się w podobnym tonie, jednocześnie wskazując na brak zapisów w projekcie dotyczących spraw pracowniczych oraz instytucjonalne uniemożliwianie zdobywanie stopnia dr hab. i tytułu prof. pracownikom, którzy będą zatrudnieni w NIT. Głos w dyskusji zabrała także przedstawicielka pracodawców z Konfederacji „Lewiatan” odnosząc się szczegółowo do kilku zapisów
w projekcie. Odnosząc się do uwag strony związkowej i podsumowując dyskusję, Minister P. Dardziński stwierdził, że projekt ustawy konsultowany był na wielu spotkaniach
z dyrektorami instytutów, które mają być włączone do NIT. Według informacji przekazanej przez Pana ministra dyrektorzy wykazali zrozumienie, a nawet wielu z nich zadeklarowało swój udział w opracowywaniu statutu NIT. Odniósł się również do zapisów dotyczących spraw pracowniczych, które według niego powinny być i będą negocjowane w poszczególnych instytutach. Na koniec swojego wystąpienia Pan minister zadeklarował prowadzenie dalszych prac nad modyfikacją projektu i otwartość Ministerstwa na przedstawione postulaty. Opinię na temat projektu ustawy o NIT, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki przekazała do MNiSW oraz wysłała do naszych organizacji związkowych.

W punkcie drugim posiedzenia odbyła się dyskusja nad stanowiskiem Nr 5/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.oku w sprawie prac nad ustawą o szkolnictwie wyższym. Przedstawicielka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przedstawiając to stanowisko, wyraziła zaniepokojenie związane z nieuwzględnieniem spraw pracowniczych w dotychczasowych pracach nad ustawą 2.0. Minister Piotr Dardziński stwierdził, że jest to obszar, za który nie odpowiada w ministerstwie i w związku z powyższym nie chce ustosunkowywać się do szczegółów problemu. Zapewnił jednak zebranych przedstawicieli związków zawodowych, że przekaże informację Panu Ministrowi NiSW dotyczącą tego problemu.