Spotkanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

16 maja 2017 roku, w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się długo odkładane i przekładane spotkanie przedstawicieli Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz KSN NSZZ „Solidarność” z podsekretarz stanu w MNiSW prof. Czerwińską
i sekretarzem stanu prof. Aleksandrem Bobko. Ze strony RSzWiN ZNP w spotkaniu uczestniczyli: Prezes Janusz Rak oraz wiceprezesi Janusz Szczerba i Stanisław Różycki oraz zaproszony na nasz wniosek – wiceprzewodniczący OPZZ , kol. Andrzej Radzikowski. Spotkanie z minister Czerwińską poświęcone było omówieniu rezultatów wprowadzenia nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany zasad podziału dotacji dydaktycznej (tzw. algorytm). Minister Czerwińska przedstawiła założenia, którymi kierowało się Ministerstwo wprowadzając zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku (informowaliśmy o tym wcześniej) oraz rezultaty tego rozporządzenia w postaci zmian w rozdziale dotacji dydaktycznej dla poszczególnych uczelni (przekazaliśmy osobnym pismem zamieszczone w dzienniku Urzędowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego te dane). Wystąpienia przedstawicieli związków zawodowych wskazywały, że efektem tych zmian jest zwiększenie dotacji dla dużych uczelni, co odbywa się kosztem uczelni mniejszych, nie mających możliwości szybkiego dostosowania do nowych zasad. Wiceprzewodniczący OPZZ, kol. Andrzej Radzikowski, zwrócił uwagę, że obecny algorytm podziału dotacji nie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi polski, a wręcz pogłębia zróżnicowanie pomiędzy dużymi ośrodkami centralnymi a mniejszymi. Nierównomierny rozwój regionów przynosi niekorzystne konsekwencje dla całej Polski. Ten problem dostrzega Unia Europejska kierując duże środki na zmniejszenie nierówności w rozwoju regionów. Niestety argumenty te zostały odrzucone przez Ministerstwo, a na konkretne pytanie czy zamierza ono dokonać jakichś korekt odpowiedź brzmiała jednoznacznie: nie, poza jakimiś drobnymi ulepszeniami. Poprosiliśmy prof. Czerwińską o udostępnienie danych, na których bazowało Ministerstwo dokonując podziału.

Druga część spotkania dotyczyła przygotowywanej ustawy o szkolnictwie wyższym w części poświęconej sprawom pracowniczym. Agenda tej części spotkania powstała
w wyniku dyskusji, która odbyła się w Zespole ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego w dniu 9 maja 2017 roku (informacje z posiedzenia tego zespołu przekazaliśmy w oddzielnym komunikacie). Długa dyskusja odnosiła się do czasem bardzo szczegółowych spraw i pytań postawionych przez Ministerstwo (wysłaliśmy je do związków jak tylko do nas dotarły, ale odpowiedziały jedynie trzy organizacje). Prof. A. Bobko zadeklarował, że intencją kierownictwa MNiSzW jest nie zmienianie obecnie obowiązujących zasad zawartych w obecnej ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”.  Z kolei związki wskazywały na konieczność dokonania zapisów, które jednoznacznie dawałyby prawo reprezentantom pracowników do uzgadniania zasad wynagrodzeń w uczelniach oraz zawierania umów o pracę na czas nieokreślony. Wiceprzewodniczący OPZZ powiedział, że pozycja związków zawodowych pracowników uczelni wyższych nie może być gorsza niż pozostałych pracowników. Ograniczenie w kodeksie pracy stosowania umów okresowych powinno być honorowane również w uczelniach wyższych. Dotyczy to także udziału związków zawodowych w podejmowaniu decyzji o podziale środków na wynagrodzenia. Strona związkowa zobowiązała się do pisemnej odpowiedzi na przesłane do nas pytania dotyczące spraw pracowniczych. Ustalono również, że w początkach lipca, po zakończeniu konferencji tematycznych na temat ustawy 2.0, odbędzie się kolejne spotkanie na ten temat.