Konferencja Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP „Szkolnictwo wyższe i nauka. Koncepcje partnerów społecznych”.

23 czerwca 2017 roku,  w Sali Kolumnowej budynku ZNP, odbyła się konferencja organizowana przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP we współpracy z Krajową Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych poświęcona sprawom przygotowywanej reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Prezes RSzWiN ZNP Janusz Rak przywitał wszystkich uczestników, a następnie odbyły się prezentacje stanowisk poszczególnych central związkowych. W imieniu ZNP Prezes Janusz Rak  przedstawił materiał, który dzień wcześniej został przedyskutowany i przyjęty na posiedzeniu Rady SzWiN ZNP. Potem Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” Bogusław Dołęga wystąpił prezentując koncepcję swojej organizacji w kwestii reformy, a reprezentantka Forum Związków Zawodowych  z Państwowego Instytutu Motoryzacji Anna Kierasińska wypowiedziała się w sprawie ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. Dyrektor Ewa Trojanowska z Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiła obecny stan prac nad ustawą w kwestiach pracowniczych, które są w znacznym stopniu otwarte do dyskusji. Niektóre sprawy są już w projekcie ustawy zawarte, np.: przeniesienie do statutów uczelni wymiaru pensum dydaktycznego oraz wykazu stanowisk nauczycieli akademickich. Inne będą podlegały dyskusji, szczególnie na spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych 5 lipca br. W dalszej części zabrali głos zaproszeni goście. Sławomir Broniarz Prezes ZNP powitał konferencję i życzył owocnych obrad. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskie prof. Jan Szmidt zwrócił uwagę, że uczelnia to bardzo skomplikowany organizm, często największy zakład pracy w regionie i każda zmiana w jego funkcjonowaniu musi uwzględniać różne opinie. Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski omówił reformę szkolnictwa wyższego w kontekście szerokich działań central związkowych i propozycji nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Przedstawiciel Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Marek Kisilowski stwierdził, że w NRR sprawa tej ustawy jest śledzona z dużym zainteresowaniem , ale i z zaniepokojeniem nad kierunkami zmian. Wreszcie prof. Piotr Stec Dziekan wydziału prawa Uniwersytetu Opolskiego przedstawił bardzo interesującą wypowiedź m.in. o reformach szkolnictwa wyższego w innych krajach. Po krótkiej przerwie, w trakcie której odbyła się konferencja prasowa i podpisanie, w obecności mediów, przez Prezesa RSzWiN ZNP Janusza Raka oraz Przewodniczącego KSN NSZZ „Solidarność” Bogusława Dołegę Apelu w sprawie zagwarantowania warunków do zrównoważonego rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, rozpoczęła się ponad dwugodzinna dyskusja. Zabrało w niej głos kilkanaście osób zarówno spośród członków Rady SzWiN ZNP  jak i innych organizacji, których członkowie byli obecni na Sali, w tym KSN NSZZ „Solidarność” i Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. Na uwagę zasługuje wystąpienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcina Pałysa, który poparł szereg koncepcji zawartych w stanowisku związków zawodowych.

Z tekstem wystąpienia Prezesa Janusza Raka można się zapoznać klikając tutaj.

  • KONFERENCJA SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA W POLSCE – KONCEPCJE PARTNERÓW SPOŁECZNYCH
  • APEL W SPRAWIE ZAGWARANTOWANIA WARUNKÓW DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKIEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Informację przygotował Stanisław Różycki.