Posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego

16 marca 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady SzWiN ZNP.
W pierwszej części posiedzenia wziął udział zaproszony do siedziby Rady Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Piotr Müller, który jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dodatkowo, po odejściu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sekretarza Stanu  Aleksandra Bobki  w gestii wiceministra Piotra Müllera jest nadzór nad szkolnictwem wyższym. W swoim wystąpieniu wiceminister mówił o zmianach,  jakie do projektu ustawy zaprezentowanego przez Ministerstwo w dniu 22 stycznia 2018 roku, wprowadzono po posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów.  Po zaprezentowaniu zmian odbyła się dyskusja z udziałem członków Rady.
Dyskusja członków Rady dotyczyła modelu kariery, spraw pracowniczych i finansowania szkolnictwa wyższego i nauki. Spotkanie z wiceministrem Piotrem Müllerem zakończyło się po ponad półtoragodzinnej dyskusji.

  • POSIEDZENIE RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 16 MARCA 2018 ROKU

W drugiej części obrad, Rada kontynuowała dyskusję dotyczącą projektu ustawy i przyjęła Uchwałę, która zawiera Stanowisko Rady SzWiN ZNP w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 roku.

Stanowisko Rady

Rada zaaprobowała także projekt pisma do władz państwa o podtrzymanie propozycji długoletniego finansowania szkolnictwa wyższego i nauki do roku 2025 zawarty w projekcie ustawy, który powinien stać się dokumentem podpisanym przez wszystkie instytucje środowiska szkolnictwa wyższego i nauki.
Kolejnym punktem obrad Rady były sprawy budżetowe. Rada wysłuchała informacji o wykonaniu budżetu Rady w roku 2017 przedstawionej przez Prezydium Rady oraz zapoznała się z opinią Komisji Rewizyjnej SzWiN ZNP. Po krótkiej dyskusji  Rada przyjęła uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2017.
Rada wysłuchała także propozycji planu finansowego na rok 2018, opinii Komisji Rewizyjnej i po dyskusji przyjęła plan finansowy. Rada przyjęła także uchwałę opiniującą wnioski o przyznanie odznaczeń resortowych i związkowych.
Uchwały Rady zamieszczone są w zakładce dokumenty – uchwały Rady