Rok 2019 pod rządami nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – nowa rzeczywistość, wiele zmian, ogrom pracy …..

Koleżanki i Koledzy

Minął rok 2018, rok pełen wyzwań i ciężkiej pracy nad nową ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej Konstytucją dla Nauki lub Ustawą 2.0.  W pracach nad ustawą konsekwentnie dążyliśmy do realizacji fundamentalnej zasady: w sprawach pracowniczych związki zawodowe muszą mieć ustawowo zagwarantowane prawo do prowadzenia negocjacji z pracodawcą. 20 lipca 2018 roku uchwalona została nowa ustawa. Jej zapisy pozwalają, aby związki zawodowe były partnerami w sprawach pracowniczych. W zapisach ustawowych znalazł się po raz pierwszy od wielu lat art. 33, który brzmi: „Rozstrzygnięcia organów uczelni nie naruszają uprawnień związków zawodowych wynikających z ustaw”.  Według nowej ustawy uczelnia musi wprowadzić regulamin pracy i regulamin wynagradzania lub zakładowy układ zbiorowy pracy. Te wewnętrzne akty prawa pracy muszą być uzgodnione z działającymi w uczelni związkami zawodowymi. Jednocześnie, na wniosek naszego przedstawiciela w OPZZ zostały wprowadzone poprawki do art.  27 ust. 2 i 3 ustawy o związkach zawodowych, które otrzymują brzmienie: „2. Przyznawanie świadczeń z funduszu, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. 3. Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.” Mimo wprowadzenia wielu rozwiązań ułatwiających związkom zawodowym prowadzenie dialogu społecznego na uczelniach  nie wszystko przebiegło zgodnie z naszymi oczekiwaniami i zasadami partnerstwa .

2019 rok stawia więc przed nami wiele, nowych wyzwań. Priorytetowym zadaniem będzie realizacja wzrostu wynagrodzeń dla pracowników uczelni publicznych.  Konsekwentnie będziemy dążyć do szybszego wzrostu wynagrodzeń, w oparciu o art. 383 ustawy, który wprowadza coroczny wzrost wskaźnika waloryzacji środków finansowych na naukę o 0,1, począwszy od roku 2020. Jednocześnie, rok 2019 to rok opiniowania statutów uczelni, uzgadniania regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania.

Koleżanki i Koledzy

Rok 2019 to kolejny rok pełen wyzwań i ciężkiej pracy dla zarządów organizacji uczelnianych Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nowa ustawa wprowadza zasadniczą zmianę w  mentalności środowiska akademickiego, wzmacnia władzę rektora, sytuując go roli zarządzającego centralnie uczelnią. Została zminimalizowana zarządcza rola Senatu uczelni. W tej rzeczywistości wzrasta rola organizacji związkowych w obronie zbiorowych praw pracowniczych, w tym w kreowaniu warunków pracy i płacy na Uczelniach. Od tego, jak wywiążemy się z tych zadań zależeć będzie sytuacja naszych organizacji związkowych ZNP na uczelniach.