Ustawa 2.0 opulikowana

30 sierpnia 2018 roku zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw:

1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – pozycja 1668

2) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – pozycja 1669.

Oznacza to, że został zakończony proces legislacyjny i od 1 października 2018 roku jesteśmy w nowym systemie szkolnictwa wyższego. Teraz od nas wszystkich zależy, aby na poziomie uczelni wdrożyć te wszystkie korzystne zapisy, zwłaszcza pracownicze, które zostały wynegocjowane przez przedstawicieli Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Dlatego już od samego początku musimy pilnie studiować i uczyć się przepisów ustawowych. Wszystkie obowiązujące akty prawne dotyczące nowej ustawy zamieszczane będą w zakładce „Ustawa 2.0”.

Posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego

29 czerwca 2018 roku odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Głównym punktem obrad Rady była dyskusja dotycząca reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Pomimo szerokiego zakresu konsultacji społecznych, Ustawa 2.0 wzbudza szereg kontrowersji w środowisku akademickim, także wśród niektórych członków Rady. Rada w swoim stanowisku przyjętym 16. marca br. poparła generalnie reformę, stwierdzając, ze szereg zaproponowanych rozwiązań jest spójnych z rekomendacjami zawartymi w dokumencie programowym Rady – „Pakcie dla edukacji”. Ważnym argumentem za poparciem reformy jest uregulowanie w Ustawie 2.0 spraw pracowniczych i przeniesienie ich na poziom Kodeksu Pracy. Głównym punktem, który budzi zastrzeżenia Rady jest problem oceny okresowej nauczycieli akademickich. Związek domaga się, by zasady tej oceny były uzgadniane z działającymi na Uczelniach organizacjami związkowymi, a nie jak w propozycjach ustawowych – tylko opiniowane.

Kolejną kwestią, budzącą zastrzeżenia jest finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki. Rada od wielu lat domaga się, by poziom finansowania był powiązany z PKB.

Dyskusja nad reformą była kontynuowana podczas spotkania z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wiceprezesem Rady Ministrów Jarosławem Gowinem.

Wicepremier Jarosław Gowin spotkał się z przedstawicielami Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki, by zaprezentować ostatnie zmiany w projekcie ustawy. W trakcie dyskusji odpowiadał na szereg szczegółowych pytań.

Jednym z poruszonych tematów były podwyżki. Według Jarosława Gowina, projekt ustawy przewiduje wzrost minimalnych wynagrodzeń: w przypadku asystentów oznacza to podniesienie pensji o 800 zł, adiunktów – 860 zł, a profesorów – nieco ponad 1000 zł. Zdaniem Ministra Gowina, skala podwyżek jest też uzależniona od „zaangażowania środowiska akademickiego w to, by podwyżki te stały się faktem”. Dlatego zaapelował, by całe środowisko akademickie wspierało starania ministerstwa, by wzrost wynagrodzeń i wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe był jak największy. „Nie chcę oczywiście spychać odpowiedzialności za skalę podwyżek na państwa. Bo to moja odpowiedzialność i wiem, że będę musiał z tej skuteczności rozliczyć przed środowiskiem akademickim. Ale ta skuteczność będzie mniejsza lub większa w zależności od tego, na ile będę mógł liczyć na państwa pomoc” – dodał.

Wicepremier poinformował także Radę,  że na ostatnim etapie prac nad reformą wprowadzono przepis, który jasno rozstrzyga sprawę kosztów uzyskania przychodu.

W swoim wystąpieniu Minister Jarosław Gowin podziękował Radzie za dotychczasową współpracę i zaapelował aby członkowie RSzWiN ZNP włączyli się aktywnie w kolejne fazy wdrażania reformy i zaapelował do ZNP o współpracę w monitorowaniu efektów wprowadzanych zmian.

Więcej o reformie i spotkaniu z Ministrem Gowinem można przeczytać w Głosie Nauczycielskim. Polecam rozmowę Jakuba Rzekanowskiego ze Stanisławem Różyckim, wiceprezesem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP – Głos Nauczycielski nr 25 z dnia 20 czerwca 2018 – „Reforma u bram” oraz artykuł Piotra Skury –  Głos Nauczycielski nr 27-28 z dnia 4-11 lipca 2018 – „Reforma czy karykatura?”

Polecam także:

http://uwm.edu.pl/znp/aktualnosci/notatka-ze-spotkania-wicepremiera-jaroslawa-gowina-z-czlonkami-rady-szkolnictwa-wyzszego

Galeria zdjęć

  • POSIEDZENIE RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 29 czerwca 2018

Posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego

16 marca 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady SzWiN ZNP.
W pierwszej części posiedzenia wziął udział zaproszony do siedziby Rady Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Piotr Müller, który jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dodatkowo, po odejściu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sekretarza Stanu  Aleksandra Bobki  w gestii wiceministra Piotra Müllera jest nadzór nad szkolnictwem wyższym. W swoim wystąpieniu wiceminister mówił o zmianach,  jakie do projektu ustawy zaprezentowanego przez Ministerstwo w dniu 22 stycznia 2018 roku, wprowadzono po posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów.  Po zaprezentowaniu zmian odbyła się dyskusja z udziałem członków Rady.
Dyskusja członków Rady dotyczyła modelu kariery, spraw pracowniczych i finansowania szkolnictwa wyższego i nauki. Spotkanie z wiceministrem Piotrem Müllerem zakończyło się po ponad półtoragodzinnej dyskusji.

  • POSIEDZENIE RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 16 MARCA 2018 ROKU

W drugiej części obrad, Rada kontynuowała dyskusję dotyczącą projektu ustawy i przyjęła Uchwałę, która zawiera Stanowisko Rady SzWiN ZNP w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 roku.

Stanowisko Rady

Rada zaaprobowała także projekt pisma do władz państwa o podtrzymanie propozycji długoletniego finansowania szkolnictwa wyższego i nauki do roku 2025 zawarty w projekcie ustawy, który powinien stać się dokumentem podpisanym przez wszystkie instytucje środowiska szkolnictwa wyższego i nauki.
Kolejnym punktem obrad Rady były sprawy budżetowe. Rada wysłuchała informacji o wykonaniu budżetu Rady w roku 2017 przedstawionej przez Prezydium Rady oraz zapoznała się z opinią Komisji Rewizyjnej SzWiN ZNP. Po krótkiej dyskusji  Rada przyjęła uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2017.
Rada wysłuchała także propozycji planu finansowego na rok 2018, opinii Komisji Rewizyjnej i po dyskusji przyjęła plan finansowy. Rada przyjęła także uchwałę opiniującą wnioski o przyznanie odznaczeń resortowych i związkowych.
Uchwały Rady zamieszczone są w zakładce dokumenty – uchwały Rady

Narodowy Kongres Nauki 19-20 września 2017

W dniach 19- 20 września 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbył się Narodowy Kongres Nauki, który stanowił podsumowanie trwającej ponad rok dyskusji środowiska akademickiego dotyczącej reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Głównym punktem Kongresu była prezentacja przedstawiona przez wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina podstawowych rozwiązań projektu ustawy obejmującej całość problematyki związanej z nauką i szkolnictwem wyższym. Przedstawione założenia projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazwanej przez projektodawców konstytucją dla nauki, zmierzają do połączenia w jednym akcie prawnym czterech dotąd odrębnych ustaw regulujących ustrój i działanie szkół wyższych i nauki w Polsce: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach i tytule naukowym, ustawa o finansowaniu nauki oraz ustawa o kredytach i pożyczkach studenckich.

W ponad dwutysięcznej liczbie obecnych na Kongresie przedstawicieli środowiska nauki i szkolnictwa wyższego z całego kraju, wzięło udział piętnastu członków Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, reprezentujących środowiska akademickie Bydgoszczy, Częstochowy, Katowic, Łodzi, Poznania, Radomia, Rzeszowa i Warszawy. Przez dwa dni uczestnicy Kongresu uczestniczyli w prezentacjach, seminariach i panelach, które dotyczyły wielu obszarów regulowanych przez nową ustawę. Do najważniejszych obszarów zdaniem przedstawicieli RSzWiN ZNP, należały: ustrój szkolnictwa wyższego i nauki, ścieżki kariery naukowej, finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki, sytuacja pracowników uczelni w świetle nowych rozwiązań ustawowych, rola studentów i doktorantów, reforma szkolnictwa a zrównoważony rozwój Polski. Należy podkreślić, że uczestnicy dyskusji w większości wyrażali swoje poparcie dla głównych założeń ustawy, jednak wobec niektórych zapisów zgłaszano wątpliwości i zastrzeżenia.

 

Rada SzWiN ZNP, od początku dyskusji nad reformą szkolnictwa wyższego i nauki, aktywnie włączyła się proces dialogu z projektodawcami dotyczącego kształtu ustawy. Wspólnie z kolegami z KSN „Solidarność” prowadziliśmy konsultacje z autorami ustawy, szczególnie w obszarze spraw pracowniczych, ścieżek kariery naukowej i uprawnień związków zawodowych. Podstawą do rozmów było nasze propozycje i kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki i zawarte w Pakcie dla Edukacji oraz stanowisko wypracowane na wspólnej Konferencji trzech central związkowych, która została zorganizowana przez RSzWiN ZNP Warszawie. Kluczowym momentem dla naszego dialogu z przedstawicielami MNiSW było ogłoszenie Apelu RSzWiN ZNP i KSN „Solidarność” w sprawie zagwarantowania warunków do zrównoważonego rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Te nasze działania spowodowały, że dwie najważniejsze centrale związkowe w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki zaczęły być postrzegane przez władze MNiSW jako partnerzy w dyskusji nad reformą szkolnictwa wyższego. Prezes RSzWiN ZNP oraz Przewodniczący KSN „Solidarność” zostali zaproszeni do paneli i przedstawiali stanowiska central związkowych w sprawach pracowniczych na Konferencji NKN w Warszawie oraz Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie.

 

Pomimo osiągnięć w sprawach pracowniczych – zniesienie rotacji, docenienie stopnia naukowego doktora, obowiązek wprowadzenia regulaminów pracy i regulaminów wynagrodzeń- istnieją jeszcze obszary, gdzie musimy wypracować inne rozwiązania, np. domagamy się by zasady okresowej oceny pracowników, która stanie się teraz głównym instrumentem w polityce kadrowej szkoły wyższej musiały być uzgadniane z działającymi w uczelni związkami zawodowymi. Mamy nadzieję, że w duchu dialogu z MNiSW tę sprawę rozwiążemy w ramach instytucjonalnych konsultacji społecznych.

Należy stwierdzić, że tak szerokie konsultowanie projektu ustawy z przedstawicielami związków zawodowych jest pozytywnym zjawiskiem, niepraktykowanym w latach poprzednich. Dlatego Sekretariat Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ze zdziwieniem przyjął stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie reformy szkolnictwa wyższego ogłoszone w dniu 19 września 2017 roku. Uważamy, za wielkie nieporozumienie zawarte w stanowisku stwierdzenie, że: „Alternatywny, kompleksowy projekt reform przedstawiły Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej.” Stwierdzamy, że Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP nigdy nie przedstawiała alternatywnego kompleksowego projektu reform, lecz brała udział na zasadach dialogu społecznego w konsultacjach dotyczących projektu Ustawy 2.0. Z przykrością musimy zauważyć, że sygnatariusze tego apelu, byli zaproszeni, jednak nie wzięli udziału w Konferencji trzech central związkowych, która została zorganizowana przez RSzWiN ZNP Warszawie i na której przedstawialiśmy nasze stanowisko dotyczące założeń reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Konferencja Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP „Szkolnictwo wyższe i nauka. Koncepcje partnerów społecznych”.

23 czerwca 2017 roku,  w Sali Kolumnowej budynku ZNP, odbyła się konferencja organizowana przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP we współpracy z Krajową Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych poświęcona sprawom przygotowywanej reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Prezes RSzWiN ZNP Janusz Rak przywitał wszystkich uczestników, a następnie odbyły się prezentacje stanowisk poszczególnych central związkowych. W imieniu ZNP Prezes Janusz Rak  przedstawił materiał, który dzień wcześniej został przedyskutowany i przyjęty na posiedzeniu Rady SzWiN ZNP. Potem Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” Bogusław Dołęga wystąpił prezentując koncepcję swojej organizacji w kwestii reformy, a reprezentantka Forum Związków Zawodowych  z Państwowego Instytutu Motoryzacji Anna Kierasińska wypowiedziała się w sprawie ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. Dyrektor Ewa Trojanowska z Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiła obecny stan prac nad ustawą w kwestiach pracowniczych, które są w znacznym stopniu otwarte do dyskusji. Niektóre sprawy są już w projekcie ustawy zawarte, np.: przeniesienie do statutów uczelni wymiaru pensum dydaktycznego oraz wykazu stanowisk nauczycieli akademickich. Inne będą podlegały dyskusji, szczególnie na spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych 5 lipca br. W dalszej części zabrali głos zaproszeni goście. Sławomir Broniarz Prezes ZNP powitał konferencję i życzył owocnych obrad. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskie prof. Jan Szmidt zwrócił uwagę, że uczelnia to bardzo skomplikowany organizm, często największy zakład pracy w regionie i każda zmiana w jego funkcjonowaniu musi uwzględniać różne opinie. Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski omówił reformę szkolnictwa wyższego w kontekście szerokich działań central związkowych i propozycji nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Przedstawiciel Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Marek Kisilowski stwierdził, że w NRR sprawa tej ustawy jest śledzona z dużym zainteresowaniem , ale i z zaniepokojeniem nad kierunkami zmian. Wreszcie prof. Piotr Stec Dziekan wydziału prawa Uniwersytetu Opolskiego przedstawił bardzo interesującą wypowiedź m.in. o reformach szkolnictwa wyższego w innych krajach. Po krótkiej przerwie, w trakcie której odbyła się konferencja prasowa i podpisanie, w obecności mediów, przez Prezesa RSzWiN ZNP Janusza Raka oraz Przewodniczącego KSN NSZZ „Solidarność” Bogusława Dołegę Apelu w sprawie zagwarantowania warunków do zrównoważonego rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, rozpoczęła się ponad dwugodzinna dyskusja. Zabrało w niej głos kilkanaście osób zarówno spośród członków Rady SzWiN ZNP  jak i innych organizacji, których członkowie byli obecni na Sali, w tym KSN NSZZ „Solidarność” i Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. Na uwagę zasługuje wystąpienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcina Pałysa, który poparł szereg koncepcji zawartych w stanowisku związków zawodowych.

Z tekstem wystąpienia Prezesa Janusza Raka można się zapoznać klikając tutaj.

  • KONFERENCJA SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA W POLSCE – KONCEPCJE PARTNERÓW SPOŁECZNYCH
  • APEL W SPRAWIE ZAGWARANTOWANIA WARUNKÓW DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKIEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Informację przygotował Stanisław Różycki.

Posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

22 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Obrady Rady otworzył Prezes RSzWiN ZNP Janusz Rak, który poprosił, aby minutą ciszy uczcić pamięć, zmarłej w kwietniu br., naszej Koleżanki Małgorzaty Semczuk-Jurskiej. Następnie Rada przyjęła porządek posiedzenia i rozpoczęła obrady. W wyniku obrad pozytywnie zaopiniowano wnioski organizacji uczelnianych o nadanie Złotej Odznaki ZNP i odznaki za 50-letnią przynależność do ZNP. Na wniosek Komitetu Założycielskiego utworzono w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie organizację uczelnianą pod nazwą Związek Nauczycielstwa  Polskiego w PWSZ w Koninie. Jest to już 75 organizacja zakładowa w pionie szkolnictwa wyższego i nauki ZNP. Rada przyjęła informację o działaniach Prezydium i Sekretariatu Rady w okresie styczeń-maj 2017 roku.

Głównym punktem obrad Rady była dyskusja programowa dotycząca wypracowania stanowiska Rady SzWiN ZNP wobec założeń planowanej Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym. Tocząca się w środowisku akademickim dyskusja na temat założeń Ustawy 2.0 jest bardzo żywa a nawet burzliwa. Przedstawione przez zespoły konkursowe propozycje założeń reformy są bardzo kontrowersyjne, także propozycje wypracowane na konferencjach Narodowego Komitetu Nauki budzą wiele wątpliwości i niepokoju. Dlatego też długa, bo trwająca ponad 5 godzin, dyskusja prowadzona przez członków Rady była bardzo żywa, emocjonalna, a czasami burzliwa. W wyniku tej dyskusji powstał dokument „Stanowisko Rady SzWiN ZNP”, który będzie przedstawiany w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa wyższego oraz w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej jako oficjalne stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie założeń Ustawy 2.0. Dokument ten zamieszczony jest w zakładce „Stanowiska i opinie”. Podczas dyskusji Rada wypracowała także stanowisko w sprawie dokumentu „Zagadnienia do dyskusji nad zakresem regulacji nowych przepisów o szkolnictwie wyższym”. Posiedzenie Rady zakończyło się w późnych godzinach wieczornych.

Galerię zdjęć z obrad Rady można obejrzeć klikając tutaj.

  • POSIEDZENIE RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZNP – 22 CZERWCA 2017