Spotkanie przedstawicieli RSzWiN ZNP i KSN NSZZ „Solidarność” w siedzibie Rady Dialogu Społecznego

W dniu 9 maja 2017 roku w siedzibie Rady Dialogu Społecznego  odbyło się spotkanie przedstawicieli RSzWiN ZNP oraz KSN NSZZ „Solidarność” w ramach posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. W spotkaniu organizowanym przez Zespół problemowy ds. usług publicznych udział wzięli:

 • Sławomir Broniarz – przewodniczący zespołu,
 • Piotr Dardziński – podsekretarz stanu w MNiSW,
 • Janusz Szczerba – v-ce prezes – Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP
 • Bogusław Dołęga – przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”
 • Jerzy Dudek – – v-ce przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”
 • Sebastian Zieliński – ekspert –Biuro Dialogu i Polityki Społecznej NSZZ „Solidarność”

Celem spotkania była dyskusja nad projektem ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym oraz dyskusja nad stanowiskiem Nr 5/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie prac nad ustawą o szkolnictwie wyższym. Przewodniczący Zespołu, kol. Sławomir Broniarz otworzył posiedzenie, witając zaproszonych gości, a następnie poprosił podsekretarza stanu w MNiSW, Ministra Piotra Dardzińskiego o syntetyczne informacje dotyczące projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. W trakcie dyskusji przedstawiciele związków zawodowych omówili w skrócie wstępną opinię o projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym i w jednoznaczny sposób wskazali zasadność wycofania lub podjęcia gruntownych zmian w projekcie. Strona związkowa – RszWiN ZNP i KSN NSZZ „Solidarność” uważa, że projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym stwarza istotne zagrożenia dla funkcjonowania instytutów badawczych oraz współpracy sektora nauki z biznesem. Najważniejsze z nich to:

 • Osłabienie obecnego potencjału kadrowego instytutów badawczych.
 • Utrata kompetencji laboratoriów akredytowanych (certyfikaty i uprawnienia).
 • Ograniczenie aktywności krajowej i międzynarodowej w wyniku pozbawienia instytutów badawczych osobowości prawnej.
 • Zagrożenie współpracy z sektorem przedsiębiorstw i procesów wdrażania innowacji w rezultacie ograniczenia samodzielności instytutów w podejmowaniu bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami, zwłaszcza sektora MŚP.

Argumentując to stanowisko, kol. Janusz Szczerba wykazał, że koncepcja bardziej intensywnego i efektywnego włączenia się instytutów badawczych w działania na rzecz polskich przedsiębiorstw, transfer wiedzy do gospodarki oraz badania w obszarach strategicznych dla rozwoju naszego kraju jest słuszna, jednak metoda rozwiązania tych problemów zaproponowana w projekcie ustawy o NIT nie jest w pełni trafiona, a szereg rozwiązań jest niespójnych i stwarza istotne zagrożenia dla sektora nauki, badań i rozwoju. Koledzy z KSN NSZZ „Solidarność” wypowiadali się w podobnym tonie, jednocześnie wskazując na brak zapisów w projekcie dotyczących spraw pracowniczych oraz instytucjonalne uniemożliwianie zdobywanie stopnia dr hab. i tytułu prof. pracownikom, którzy będą zatrudnieni w NIT. Głos w dyskusji zabrała także przedstawicielka pracodawców z Konfederacji „Lewiatan” odnosząc się szczegółowo do kilku zapisów
w projekcie. Odnosząc się do uwag strony związkowej i podsumowując dyskusję, Minister P. Dardziński stwierdził, że projekt ustawy konsultowany był na wielu spotkaniach
z dyrektorami instytutów, które mają być włączone do NIT. Według informacji przekazanej przez Pana ministra dyrektorzy wykazali zrozumienie, a nawet wielu z nich zadeklarowało swój udział w opracowywaniu statutu NIT. Odniósł się również do zapisów dotyczących spraw pracowniczych, które według niego powinny być i będą negocjowane w poszczególnych instytutach. Na koniec swojego wystąpienia Pan minister zadeklarował prowadzenie dalszych prac nad modyfikacją projektu i otwartość Ministerstwa na przedstawione postulaty. Opinię na temat projektu ustawy o NIT, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki przekazała do MNiSW oraz wysłała do naszych organizacji związkowych.

W punkcie drugim posiedzenia odbyła się dyskusja nad stanowiskiem Nr 5/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.oku w sprawie prac nad ustawą o szkolnictwie wyższym. Przedstawicielka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przedstawiając to stanowisko, wyraziła zaniepokojenie związane z nieuwzględnieniem spraw pracowniczych w dotychczasowych pracach nad ustawą 2.0. Minister Piotr Dardziński stwierdził, że jest to obszar, za który nie odpowiada w ministerstwie i w związku z powyższym nie chce ustosunkowywać się do szczegółów problemu. Zapewnił jednak zebranych przedstawicieli związków zawodowych, że przekaże informację Panu Ministrowi NiSW dotyczącą tego problemu.

OLSZTYŃSKIE SYMPOZJUM „Oczekiwania i możliwości działania młodych pracowników na rzecz społeczności akademickiej i rozwoju uczelni w świetle zmian w szkolnictwie wyższym”

15 lutego 2017 roku na terenie kampusu uniwersyteckiego w Kortowie, pod patronatem J.M. Rektora UWM prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego, odbyło się sympozjum pod hasłem „Oczekiwania i możliwości działania młodych pracowników na rzecz społeczności akademickiej i rozwoju uczelni w świetle zmian w szkolnictwie wyższym”. Jego celem było przybliżenie stanu prac nad nowelizacją ustroju funkcjonowania szkół wyższych oraz roli związków zawodowych w tym procesie. W sympozjum udział wzięli Prorektor ds. kadr – prof. dr hab. Grzegorz Białuński, doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina – pan Michał Wypij, Janusz Rak – Prezes RSzWiN ZNP, Stanisław Różycki – Wiceprezes RSzWiN ZNP, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jarosław Szunejko przedstawiciele NSZZ „Solidarność” UWM i NSZP UW-M „Prawda”, członkowie organizacji związkowych z ośrodków akademickich z całej Polski, w tym z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Warszawskiej, dziekani poszczególnych wydziałów oraz członkowie i sympatycy ZNP w UWM w Olsztynie. Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów przedstawił tzw. Strategię Gowina, której celem są zmiany prawa regulującego zasady funkcjonowania nauki polskiej w zakresie umiędzynarodowienia, efektywnego systemu zarządzania i kontaktów z gospodarką oraz nowych ścieżek awansu zawodowego dla dydaktyków oraz grupy naukowców. Kluczowym punktem sympozjum była debata dotycząca oczekiwań i możliwości włączenia młodych pracowników do działań na rzecz społeczności akademickiej i rozwoju uczelni w świetle przewidywanych zmian. Jej uczestnicy wyrazili szereg uwag dotyczących zarówno proponowanych zmian w systemie szkolnictwa wyższego, jak również oczekiwań młodych pracowników nauki w tym zakresie. Przeprowadzona dyskusja pozwoliła na sformułowanie kilku kluczowych, z punktu widzenia beneficjentów zmian, wniosków i postulatów:

 1. konieczność wyeliminowania obowiązkowej habilitacji – habilitacja nie sprzyja rozwojowi naukowemu, a raczej go hamuje – polskie uczelnie pomimo wzrostu liczby habilitacji w ostatnich latach, przesunęły się na dalsze miejsca w międzynarodowych rankingach uczelni wyższych; habilitacja umożliwia tylko awans akademicki, a nie naukowy (rozpoznawalność); kariera naukowa i kariera akademicka to dwie niezależne od siebie drogi;
 2.  konieczność wzrostu wynagrodzeń dla młodych adeptów nauki – czas dynamicznego ich rozwoju naukowego/zawodowego (do 35 roku życia) zbiega się z okresem zakładania rodziny, nabywania mieszkań etc.; zapewnienie odpowiedniej stopy życiowej młodym pracownikom jest niezbędnym elementem wyeliminowania drenażu talentów przez sektor biznesowy;
 3. konieczność zmniejszenia obciążeń dydaktycznych oraz administracyjnych – rosnący stopień obciążenia pracowników naukowych czynnościami nie związanymi z nauką (biurokratyzacja) oraz wysoki poziom pensów dydaktycznych jest czynnikiem w znacznym stopniu ograniczającym tempo rozwoju karier naukowych młodych pracowników;
 4. konieczność zmian w systemie ocen pracowników akademickich – istniejący system punktowy prowadzi do wielu patologii (np. „spółdzielnie pisania artykułów”) i nie pozwala w sposób obiektywny dokonać rzetelnej, indywidualnej oceny faktycznego wkładu pracownika w rozwój nauki;
 5. konieczność synchronizacji zmian w szkolnictwie wyższym z odpowiednimi zmianami w oświacie – poprawa jakości kształcenia wyższego nie jest możliwa bez przeprowadzenia odpowiednich reform w oświacie – szczególnie w zakresie szkolnictwa średniego; absolwenci szkół średnich, po zdaniu matury, są naturalnymi kandydatami na studentów.