Wszystkie wpisy, których autorem jest radaszkolnictwa

Ustawa 2.0 opulikowana

30 sierpnia 2018 roku zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw:

1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – pozycja 1668

2) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – pozycja 1669.

Oznacza to, że został zakończony proces legislacyjny i od 1 października 2018 roku jesteśmy w nowym systemie szkolnictwa wyższego. Teraz od nas wszystkich zależy, aby na poziomie uczelni wdrożyć te wszystkie korzystne zapisy, zwłaszcza pracownicze, które zostały wynegocjowane przez przedstawicieli Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Dlatego już od samego początku musimy pilnie studiować i uczyć się przepisów ustawowych. Wszystkie obowiązujące akty prawne dotyczące nowej ustawy zamieszczane będą w zakładce „Ustawa 2.0”.

Posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego

29 czerwca 2018 roku odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Głównym punktem obrad Rady była dyskusja dotycząca reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Pomimo szerokiego zakresu konsultacji społecznych, Ustawa 2.0 wzbudza szereg kontrowersji w środowisku akademickim, także wśród niektórych członków Rady. Rada w swoim stanowisku przyjętym 16. marca br. poparła generalnie reformę, stwierdzając, ze szereg zaproponowanych rozwiązań jest spójnych z rekomendacjami zawartymi w dokumencie programowym Rady – „Pakcie dla edukacji”. Ważnym argumentem za poparciem reformy jest uregulowanie w Ustawie 2.0 spraw pracowniczych i przeniesienie ich na poziom Kodeksu Pracy. Głównym punktem, który budzi zastrzeżenia Rady jest problem oceny okresowej nauczycieli akademickich. Związek domaga się, by zasady tej oceny były uzgadniane z działającymi na Uczelniach organizacjami związkowymi, a nie jak w propozycjach ustawowych – tylko opiniowane.

Kolejną kwestią, budzącą zastrzeżenia jest finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki. Rada od wielu lat domaga się, by poziom finansowania był powiązany z PKB.

Dyskusja nad reformą była kontynuowana podczas spotkania z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wiceprezesem Rady Ministrów Jarosławem Gowinem.

Wicepremier Jarosław Gowin spotkał się z przedstawicielami Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki, by zaprezentować ostatnie zmiany w projekcie ustawy. W trakcie dyskusji odpowiadał na szereg szczegółowych pytań.

Jednym z poruszonych tematów były podwyżki. Według Jarosława Gowina, projekt ustawy przewiduje wzrost minimalnych wynagrodzeń: w przypadku asystentów oznacza to podniesienie pensji o 800 zł, adiunktów – 860 zł, a profesorów – nieco ponad 1000 zł. Zdaniem Ministra Gowina, skala podwyżek jest też uzależniona od „zaangażowania środowiska akademickiego w to, by podwyżki te stały się faktem”. Dlatego zaapelował, by całe środowisko akademickie wspierało starania ministerstwa, by wzrost wynagrodzeń i wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe był jak największy. „Nie chcę oczywiście spychać odpowiedzialności za skalę podwyżek na państwa. Bo to moja odpowiedzialność i wiem, że będę musiał z tej skuteczności rozliczyć przed środowiskiem akademickim. Ale ta skuteczność będzie mniejsza lub większa w zależności od tego, na ile będę mógł liczyć na państwa pomoc” – dodał.

Wicepremier poinformował także Radę,  że na ostatnim etapie prac nad reformą wprowadzono przepis, który jasno rozstrzyga sprawę kosztów uzyskania przychodu.

W swoim wystąpieniu Minister Jarosław Gowin podziękował Radzie za dotychczasową współpracę i zaapelował aby członkowie RSzWiN ZNP włączyli się aktywnie w kolejne fazy wdrażania reformy i zaapelował do ZNP o współpracę w monitorowaniu efektów wprowadzanych zmian.

Więcej o reformie i spotkaniu z Ministrem Gowinem można przeczytać w Głosie Nauczycielskim. Polecam rozmowę Jakuba Rzekanowskiego ze Stanisławem Różyckim, wiceprezesem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP – Głos Nauczycielski nr 25 z dnia 20 czerwca 2018 – „Reforma u bram” oraz artykuł Piotra Skury –  Głos Nauczycielski nr 27-28 z dnia 4-11 lipca 2018 – „Reforma czy karykatura?”

Polecam także:

http://uwm.edu.pl/znp/aktualnosci/notatka-ze-spotkania-wicepremiera-jaroslawa-gowina-z-czlonkami-rady-szkolnictwa-wyzszego

Galeria zdjęć

  • POSIEDZENIE RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 29 czerwca 2018

Posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego

16 marca 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady SzWiN ZNP.
W pierwszej części posiedzenia wziął udział zaproszony do siedziby Rady Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Piotr Müller, który jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dodatkowo, po odejściu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sekretarza Stanu  Aleksandra Bobki  w gestii wiceministra Piotra Müllera jest nadzór nad szkolnictwem wyższym. W swoim wystąpieniu wiceminister mówił o zmianach,  jakie do projektu ustawy zaprezentowanego przez Ministerstwo w dniu 22 stycznia 2018 roku, wprowadzono po posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów.  Po zaprezentowaniu zmian odbyła się dyskusja z udziałem członków Rady.
Dyskusja członków Rady dotyczyła modelu kariery, spraw pracowniczych i finansowania szkolnictwa wyższego i nauki. Spotkanie z wiceministrem Piotrem Müllerem zakończyło się po ponad półtoragodzinnej dyskusji.

  • POSIEDZENIE RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 16 MARCA 2018 ROKU

W drugiej części obrad, Rada kontynuowała dyskusję dotyczącą projektu ustawy i przyjęła Uchwałę, która zawiera Stanowisko Rady SzWiN ZNP w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 roku.

Stanowisko Rady

Rada zaaprobowała także projekt pisma do władz państwa o podtrzymanie propozycji długoletniego finansowania szkolnictwa wyższego i nauki do roku 2025 zawarty w projekcie ustawy, który powinien stać się dokumentem podpisanym przez wszystkie instytucje środowiska szkolnictwa wyższego i nauki.
Kolejnym punktem obrad Rady były sprawy budżetowe. Rada wysłuchała informacji o wykonaniu budżetu Rady w roku 2017 przedstawionej przez Prezydium Rady oraz zapoznała się z opinią Komisji Rewizyjnej SzWiN ZNP. Po krótkiej dyskusji  Rada przyjęła uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2017.
Rada wysłuchała także propozycji planu finansowego na rok 2018, opinii Komisji Rewizyjnej i po dyskusji przyjęła plan finansowy. Rada przyjęła także uchwałę opiniującą wnioski o przyznanie odznaczeń resortowych i związkowych.
Uchwały Rady zamieszczone są w zakładce dokumenty – uchwały Rady