Struktura Rady

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki jest autonomicznym organem organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego działających w szkołach wyższych i instytutach naukowych. Celem Rady jest szeroko rozumiana obrona interesów i praw organizacji zakładowych zrzeszonych w Radzie oraz ich członków.

Zakres działania:

  1. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP rozwija działalność na rzecz wszystkich pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych, emerytów i rencistów, dąży do systematycznej poprawy ich sytuacji socjalnej i materialnej, warunków pracy oraz troszczy się o ich sprawy bytowe,
  2. uczestniczy w kształtowaniu postępowego oblicza edukacji,
  3. współdziała w określaniu polityki w dziedzinie edukacji, planów jej rozwoju i związanych z nią nakładów materialnych i finansowych,
  4. dąży do nieskrępowanego rozwoju twórczej myśli w dziedzinie edukacji narodowej, do prowadzenia badań naukowych służących postępowi społecznemu i gospodarczemu,  przyczynia się do wdrażania wyników badań do praktyki,
  5. szczególną troską otacza twórcze poszukiwania pracowników zmierzające do podnoszenia poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i naukowej,
  6. zmierza do zapewnienia pracownikom naukowym, odpowiedniego do ich zadań wyposażenia w środki dydaktyczne, urządzenia, pomoce i sprzęt,
  7. dąży do umacniania i pogłębiania zasad wychowania w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka, – umacnia poczucie odpowiedzialności, kształtuje postawy aktywnego działania w społeczności akademickiej,
  8. uczestniczy w prowadzeniu działalności społeczno-oświatowej oraz popularnonaukowej dla społeczeństwa,
  9. rozwija działania na rzecz umacniania solidarności i współdziałania pracowników nauki.

W Radzie są reprezentowane organizacje zakładowe Związku Nauczycielstwa Polskiego działające w 71 publicznych uczelniach wyższych  i instytutach naukowych [struktura].

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI