SEKRETARIAT RADY

 1. Janusz Rak – prezes
 2. Stanisław Różycki – wiceprezes
 3. Dariusz Sala – wiceprezes
 4. Janusz Szczerba – wiceprezes

 

Zadania członków Sekretariatu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego

Janusz RAK – Prezes Rady

 1. Reprezentowanie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego wobec organów administracji rządowej i w pracach komisji parlamentarnych.
 2. Reprezentowanie Rady SzWiN ZNP w kontaktach z KRASP.
 3. Prowadzenie w imieniu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP korespondencji z organami i instytucjami administracji rządowej.
 4. Przedkładanie w imieniu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP właściwym władzom i organom projektów zmian, opinii i wniosków w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki oraz praw pracowniczych i uprawnień związków zawodowych.
 5. Prezentowanie stanowiska Rady w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki w kontaktach ze środkami masowej komunikacji.
 6. Zwoływanie posiedzeń Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Sekretariatu Rady i kierowanie pracami tych organów.
 7. Przewodniczenie obradom Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.
 8. Opracowywanie projektów planów finansowo-gospodarczych Rady SzWiN ZNP we współpracy z wiceprezesem Rady ds. finansowych.
 9. Zarządzanie majątkiem i środkami finansowymi Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz bieżąca kontrola dokumentacji finansowej.
 10. Sprawowanie nadzoru nad organizacjami zakładowymi w pionie szkolnictwa wyższego i nauki.
 11. Zawieranie z kierownikiem Biura Rady i innymi osobami umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
 12. Opracowywanie przydziału czynności wiceprezesa Rady ds. finansowych w zakresie pełnienia funkcji skarbnika-kasjera Rady SzWiN ZNP i nadzór nad prawidłowym prowadzeniem kasy.
 13. Bezpośrednie współdziałanie z Komisją Rewizyjną Szkolnictwa Wyższego i Nauki.
 14. Współdziałanie i współpraca z Prezesem ZNP i Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Janusz SZCZERBA – wiceprezes Rady ds. prawno-organizacyjnych

 1. Pełnienie funkcji I zastępcy prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.
 2. Reprezentowanie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w pracach komisji parlamentarnych.
 3. Prezentowanie stanowiska Rady w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki w kontaktach ze środkami masowej komunikacji.
 4. Reprezentowanie Rady SzWiN ZNP w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 5. Reprezentowanie Rady SzWiN ZNP w strukturach OPZZ.
 6. Prowadzenie bieżącej korespondencji telefonicznej i elektronicznej związanej z realizacją zadań statutowych Rady SzWiN ZNP.
 7. Koordynacja w zakresie udzielania pomocy prawnej radom zakładowym w realizacji zadań statutowych.
 8. Sprawowanie nadzoru nad organizacjami zakładowymi w pionie szkolnictwa wyższego i nauki.
 9. Organizowanie szkoleń i kursów związkowych.
 10. Koordynacja przygotowania wniosków do Zarządu Głównego o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych oraz odznak, medali i tytułów honorowych ZNP i udział w pracach Komisji ds. Odznaczeń ZG ZNP.
 11. Przedstawianie uchwał na posiedzeniach Prezydium Rady SzWiN oraz kontrola ich realizacji.
 12. Realizowanie innych czynności kierowniczych w uzgodnieniu z prezesem Rady.

Stanisław RÓŻYCKI – wiceprezes Rady ds. finansowych i współpracy międzynarodowej

 1. Reprezentowanie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego na forum międzynarodowym oraz w pracach komisji parlamentarnych.
 2. Bieżąca współpraca z rzecznikiem prasowym ZNP i redakcją Głosu Nauczycielskiego.
 3. Prezentowanie stanowiska Rady w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki w kontaktach ze środkami masowej komunikacji.
 4. Zapewnianie warunków organizacyjno-technicznych służących sprawnemu przebiegowi zebrań statutowych władz i organów wykonawczych krajowej organizacji ZNP.
 5. Bieżące prowadzenie dokumentacji organizacyjnej i programowej organów wykonawczych krajowej organizacji ZNP.
 6. Prowadzenie bieżącej korespondencji pisemnej, telefonicznej związanej z realizacją zadań statutowych Rady SzWiN ZNP.
 7. Sprawowanie nadzoru nad organizacjami zakładowymi w pionie szkolnictwa wyższego i nauki.
 8. Zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych Rady SzWiN i bieżąca współpraca z biurem rachunkowym prowadzącym dokumentację księgową Rady.
 9. Przedkładanie na posiedzeniach Prezydium Rady SzWiN ZNP okresowych informacji na temat stanu realizacji planu finansowo-gospodarczego Rady.
 10. Pełnienie funkcji skarbnika-kasjera Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP (zgodnie z ustalonym przez prezesa Rady odrębnym przydziałem czynności).
 11. Określenie na piśmie zakresu czynności Pani Urszuli Żołek, specjalisty ds. biurowych krajowej organizacji ZNP i czuwanie nad jego realizacją.
 12. Realizowanie innych czynności kierowniczych w uzgodnieniu z prezesem Rady

Dariusz SALA – wiceprezes Rady ds. nauki i promocji

 1. Reprezentowanie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w pracach komisji parlamentarnych.
 2. Prezentowanie stanowiska Rady w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki w kontaktach ze środkami masowej komunikacji.
 3. Sprawowanie nadzoru nad organizacjami zakładowymi w pionie szkolnictwa wyższego i nauki.
 4. Zapewnianie właściwego poziomu form i środków promocji prezentujących dorobek, program, zadania i przedsięwzięcia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.
 5. Popularyzacja w środowisku społecznym celów, zadań i form działania oraz osiągnięć Rady SzWiN ZNP w celu pozyskiwania nowych członków, w tym doktorantów.
 6. Przeprowadzanie badań ankietowych w pionie szkolnictwa wyższego i nauki umożliwiających identyfikację potrzeb i oczekiwań organizacji zakładowych i członków ZNP.
 7. Koordynowanie i organizowanie wyjazdowych posiedzeń organów statutowych krajowej organizacji, w tym spotkań środowiskowych w dużych ośrodkach akademickich.
 8. Koordynowanie współpracy organizacji zakładowych w pionie szkolnictwa wyższego ze strukturami ZNP w oświacie.
 9. Inspirowanie inicjatyw w zakresie rekreacji, turystyki i sportu członków ZNP.
 10. Współpraca z krajową Sekcją Emerytów i Rencistów Rady SzWiN ZNP.
 11. Realizowanie innych czynności kierowniczych w uzgodnieniu z prezesem Rady.